Svátosti a obřady

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života.

Ať člověk přožívá cokoliv na cestě svého života, může pro sebe čerpat posilu a pomoc od Boha skrze svátosti. Díky, křtu, biřmování a eucharistii je každý křesťan vybaven vším potřebným pro kvalitní život se svým Bohem a dostává i sílu rozumět lidem a světu okolo sebe. Další čtyři svátosti pomáhají celému společenství v růstu a zralosti.

„Voda je znamením celkové očisty a života.“

Svátosti jsou velkým darem pro lidi od samotného Boha. Pomáhají ke kvalitnímu životu člověka, neboť se dotýkají zásadních otázek lidské existence. Provází člověka od narození (křest) skrze důležité životní mezníky až po náš přechod z tohoto světa do trvalého naplnění.

Díky křtu vzniká velká rodina církve, ve které se setkávají lidé celého světa více než dva tisíce let.

Pro život každého člověka je velmi důležitý pokrm. Lidé dněšní doby jsou často velkými gurmány. Kultivují své chutě a potrpí si na dobré potraviny. Katoličtí křesťané se setkávají ke společné modlitbě mše svaté a přijímají požehnaný a proměněný chléb, o kterém věří, že jim pomáhá nejen uchovat si život pro každý den, ale také skrze něj dostávají život od svého Boha, který bude trvat opravdu trvale a nebude podníněn zánikem. Tento svatý pokrm dává věřícím sílu putovat životem s radostí a v duchu naděje.

„Požehnaný a proměněný chléb posiluje člvoěka na životní cestě.“

Bůh ví, že bez jeho pomoci se k němu nemůžeme dostat blíž. Proto Ježíš ustanovil svátosti. Skrze svátosti je s námi Bůh velmi konkrétním způsobem a dává nám svou milost, což je podíl na jeho vlastním životě.

Svátosti jsou dveřmi, skrze něž nám Bůh dává možnost přistupovat k jeho milosti.

Existuje sedm svátostí: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, pomazání nemocných, svátost manželství a svátost služebného kněžství.