Křest

Co máme dělat, chceme-li nechat pokřtít své dítě?

Domluvte si mailem nebo telefonicky (viz kontakty) schůzku na faře. Na setkání musí přijít oba rodiče, žijí-li ve společné domácnosti, dítě můžete a nemusíte vzít sebou. Je-li dítě starší 7 let, vezměte je na setkání s sebou. Doklady žádné nepotřebujete, ani se nemusíte bát, že vás budu někdo zkoušet ze znalosti křesťanské nauky. Při křtu pak bude vaše dítě potřebovat kmotra, který musí být pokřtěný.

Co mám dělat, jsem-li dospělý a chci se nechat pokřtít?

Zavolejte, napište a domluvíme si schůzku. Příprava na křest dospělého trvá přibližně 1 rok, aby vaše rozhodnutí bylo vědomé a zralé. Křest dospělým pak bývá zpravidla udělován o Velikonocích.

Co je to křest?

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání.

[KKC, § 1213]

Název křtu je odvozen od hlavního obřadu, kterým se vykonává: křtít (řecky „baptizein“) znamená „pohroužit“, „ponořit“. „Ponoření“ do vody je symbolem pohřbení katechumena do Kristova smrti, z níž povstává skrze vzkříšení s ním jako „nové stvoření“ (2 Kor 5,17; Gal 6,15).

[KKC, § 1214]

Podle apoštola svatého Pavla má věřící skrze křest účast na Kristově smrti, s ním je pohřben a s ním vstane z mrtvých: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,3-4). Pokřtění se „oblékli v Krista“. Působením Ducha svatého je křest obmytím, které očišťuje, posvěcuje a ospravedlňuje.

[KKC, § 1227]

Církev slavila a udělovala svatý křest ode dne letnic. Svatý Petr totiž říká zástupu, který byl ohromen jeho kázáním: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého“ (Sk 2,38). Apoštolové a jejich spolupracovníci nabízejí křest každému, kdo věří v Ježíše: židům, bohabojným, pohanům. Křest je vždy spojen s vírou: „Uvěř v Pána Ježíše, a dojdeš spásy ty i celý tvůj dům,“ prohlašuje svatý Pavel k žalářníkovi ve Filipech. Vyprávění pokračuje: „Hned se dal pokřtít on i všichni jeho lidé“ (Sk 16,31-33).

[KKC, § 1226]